1

 • Høst 2
  Høst i Oslomarka.

2
 • 1. Når begynner kirkeåret?
  2. Hva skapte Gud først?
  3. Hva kalles den australske villhunden?

  Les svarene ->

3

 • JESUS, GUDS SØNN,
  MIN VENN. 

  Alt er blitt til ved ham,
  uten ham
  er ikke noe
  blitt til.
  Det som ble til4 i ham,
  var liv, og livet var
  menneskenes lys.

4

Ditt navn (valgfritt)

Bønn •                           LIVET
                   Herre Kristus.
  Du har ingen annan kropp på jorda
  enn våre kroppar, Ingen andre hender
  enn våre hender.
  Ingen andre føter enn våre føter.
  Det er gjennom våre augo at de
  medkjensle skodar ut over verda.
  Det er ved hjelp av våre føter
  at du framleis kan vandra rund
  og gjera det gode.
  Det er ved hjelp av våre hender
  at du i dag velsignar menneske.
  Velsign våre sjeler og kroppar
  Så me kan vera til velsigning for andre.
  Theresa av Avila  (1515-1582)

   

5

6

  7

  Her kan du skrive antall gjester på forsiden


  Her har jeg samlet ord fra Bibelen som handler om:

  Guds kjærlighet og vilje.
  Om
  Tro, Liv og Håp.

  Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.
  (Joh.3,16. 1.Joh. 4,8.)

  TROEN

  Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

  Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

  Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.
  Amen.
  (Den apostoliske trosbekjennelse.)

  SKAPEREN

  I begynnelsen
  skapte Gud himmel og jord».
  Det er i ham vi lever, beveger oss og er til»
  (1.Mos.1,1. Apg.17,28.)

  FRELSEREN

  Han ble såret
  for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.(Jes.53,5.)
  Kom til meg,
  alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
  (Matt.11,28.)

  ÅNDEN

  Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: synden er at de ikke tror på meg.»
  «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om Ånden de som trodde på ham skulle få.»
  (Joh.7,38-39. 16,8-9.)

  GUDS VILJE

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå i hjel.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke tale usant om din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

  SYND OG NÅDE

  «Da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: «Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.» Og du tok bort min syndeskyld.»
  «Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.»
  (Salme 32,5. Jes1,18.)

  HYRDEN

  Herren er min hyrde
  jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

  Han gir meg nytt liv Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

  Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

  Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

  Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.


  Hvilens vann

  VÅR FAR

  Vår Far i himmelen!
  La navnet ditt helliges.
  La riket ditt komme.
  La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
  Gi oss i dag vårt daglige brød
  Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
  Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
  For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
  (Matt.6,9-13.)

  HÅPET

  Når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
  "Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt."
  (Joh.14,3. 17,24.)

  «Se, Guds bolig er hos menneskene og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»
  (Åp.21,3-4.)

  Jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og siden tar du imot meg i herlighet. Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noe på jorden. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klippe og min del, for meg er det godt å være nær Gud.
  (Fra salme 73.)

  Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt; Tilbede i hans tempelhall Hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys Forsvinner tidens natt og gys, Forvandlet blir hver gåte her Til lovsangsjubel der.

  2. Og salighetens tonevell Skal bruse som et hav, Som sus av skog en sommerkveld Når himlen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, Og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, Ny glans og glød vil få.

  3. Men skjønnest er det dog å se Guds Lam så underbart, Med merkene fra korsets tre Av seirens glans forklart. Og dette lys er mer enn sol; Det er Guds gylne nådestol, Og støvts drakt som her meg bandt, Blir klart som diamant.

  4. Så er jeg frelst, så er jeg fri, Så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, Så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har. Hver den som korset med ham bar, Guds paradis, vårt rette hjem, Det ny Jerusalem

  Klikk og lytt.

  Måtte håpets Gud fylle deg med all glede og fred i troen, så du kan bli rik på håp ved den Hellige Ånds kraft.
  (Rom.15,13.)