SLIK BLE GUD MENNESKEKrybbe 1.
                                            JULEEVANGELIET PÅ THAI
Flagg Thai

เวลา​นั้น​เอง จักรพรรดิ​ออกัสตัส​รับสั่ง​ให้​ราษฎร​ทุกคน​ใน​อาณา‍จักร​โรม ไป​ลง​ทะเบียน​สำมะโน​ประ‍ชากร

 

2 การ​จด​ทะเบียน​ครั้งแรก​นี้​ทำ​ใน​สมัย​คีรีนิอัส​เป็น​เจ้าเมือง​ซีเรีย  3 ทุกคน​ต้อง​ไป​ลง​ทะเบียน​ที่​บ้าน​เกิด​เมือง​นอน​ของ​ตน  4 โยเซฟ​ไป​จาก​เมือง​นาซา‍เร็ธ​แคว้น​กาลิลี สู่​เมือง​เบธ‍เลเฮม​ใน​แคว้น​ยูเดีย อัน​เป็น​เมือง​ที่​กษัตริย์​ดาวิด​ประ‍สูติ ที่​ต้อง​ไป​ที่นั่น​ก็​เพราะ​โยเซฟ​เป็น​เชื้อ​พระ‍วงศ์​กษัตริย์​ดาวิด 5 เขา​ไป​ลง​ทะเบียน​กับ​มารีย์ ซึ่ง​ได้​หมั้น​แล้ว ขณะ​นั้น​มารีย์​กำลัง​ตั้ง​ครรภ์ แล้ว​ใน​ระหว่าง​ที่​เขา​อยู่​ใน​เมือง​เบธ‍เลเฮม​ก็​ถึง​กำหนด​เวลา​ที่​มารีย์ ​จะ​คลอด​บุตร  7 เธอ​ก็​ได้​คลอด​บุตรชาย​หัวปี เธอ​เอา​ผ้า​พัน​กาย​พระ‍กุมาร​แล้ว​วาง​ไว้​ใน​รางหญ้า เนื่องจาก​ตาม​โรงแรม​ไม่มี​ที่พัก​เลย  8 มี​พวก​เลี้ยง​แกะ​อยู่​นอก​เมือง​กำลัง​เฝ้า​แกะ​อยู่​ใน​ทุ่งนา​คืน​นั้น ทูตสวรรค์​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ‍เจ้า​มา​ปรากฎ​แก่​เขา รัศมี​ของ​พระ‍เจ้า​ส่อง​เหนือ​พวก​เขา เขา​ตกใจ​กลัว​มาก  10 แต่​ทูตสวรรค์​ปลอบ​เขา​ว่า «อย่า​กลัว​ไป​เลย» เพราะ​เรา​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​พวก​ท่าน
11 เป็น​ข่าว​ที่​ทุกคน​จะ​ชื่นชม​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง คือ​ว่า คืนนี้​เอง ใน​เมือง​ของ​กษัตริย์​ดาวิด มี​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ประ‍สูติ พระ‍องค์​นั้น​เป็น​พระ‍คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า! นี่​จะ​เป็น​หลักฐาน​ให้​พวก​ท่าน​แน่ใจ​คือ 12 พวก​ท่าน​จะ​พบ​พระ​กุมาร​มี​ผ้า​พัน​กาย​นอน​อยู่​ใน​รางหญ้า»  13 ทันใด​นั้น ทูตสวรรค์​อีก​จำนวน​มาก​มา​สมทบ​กับ​ทูตสวรรค์​องค์​นั้น ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระ‍เจ้า​ว่า 14 «ขอ​ทูน​เทิด​พระ‍เกียรติ ธ ทรง​ฤทธิ์  ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ชั้น​สูง​ส่ง  สันติสุข​บน​โลก​นั้น​พลัน​ดำรง เป็น​ของ​ผู้​ที่​ทรง​​พอ​พระ‍ทัย» 15 เมื่อ​ทูตสวรรค์​กลับ​ไป​สวรรค์​แล้ว พวก​เลี้ยง​แกะ​ก็​ชวน​กัน​ว่า   «ให้​เรา​ไป​เมือง​เบธ‍เลเฮ็ม​กัน​เถิด จะ​ได้​ดู​เหตุการณ์​ที่​เกิด​ขึ้น​ตาม​ที่​พระ‍เจ้า​ตรัส​แก่​เรา»  16 เขา​จึง​รีบ​พา​กัน​ไป พบ​มารีย์​กับ​โยเซฟ และ​เห็น​พระ‍กุมาร​นอน​อยู่​ใน​รางหญ้า 17 เมื่อ​พวก​เลี้ยง​แกะ​พบ​แล้ว ก็​ได้​เล่า​ให้​มารีย์​และ​โยเซฟ​ฟัง​ตาม​ที่​ทูตสวรรค์​บอก​นั้น 18 ทุกคน​ที่​ได้​ฟัง​ต่าง​แปลกใจ​ใน​เรื่อง​ที่​คน​เลี้ยง​แกะ​เล่า มารีย์​จำ​เรื่อง​ทั้งหมด​นี้​ไว้​แล้ว​ใคร่ครวญ​ดู 20 ส่วน​พวก​เลี้ยง​แกะ​กลับ​ไป​พลาง​ร้องเพลง​สรรเสริญ​พระ‍เจ้า ใน​เหตุการณ์​ที่​เขา​เห็น และ​ได้ยิน​มา ซึ่ง​ก็​เหมือน​ที่​ทูตสวรรค์​บอก​เขา​ไว้​ทุก​ประ‍การ