VÅRT BIBELSYN

 bibel 17.

GUDDOMMELIGHET.
Når det gjelder spørsmålet om Bibelens guddommelighet og autoritet, får vi bare være med å bevitne den, men ikke bevise den. Den kan og skal nemlig ikke bevises. Det ligger i sakens natur. Det ville være en formastelig tanke at vi skulle garantere og demonstrere Guds ords guddommelighet og autoritet. Enhver vitenskapelig eller kirkelig instans vi ville påberope oss som garanti for Bibelens autoritet, ville jo dermed stilles på linje med Gud selv eller stilles over Ham.

GUD GARANTERER
Gud garanterer selv sitt ords guddommelighet. Og han har reservert den oppgaven for seg selv å overbevise oss om sitt ords autoritet. Jesus, Guds inkarnerte ord til oss, gir selv klart uttrykk for dette. Da Peter bekjente seg til det Guds ord Jesus er, ser vi hva Jesus sa:
Matt. 16,16-17:
«Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. «

ÅPENBARING
Jesus priste Peter salig, fordi han hadde fått dette åpenbart. Gud hadde avdekket den guddommelige hemmelighet som Jesu person skjulte. Slik må også Gud selv åpenbare Bibelens guddommelighet for oss. Det ord Bibelen forkynner, er ikke en vanlig lære-meddelelse eller avsløring av oververdslige sannheter, gitt til utvidelse av vår religiøse erkjennelse eller til en rikere utfoldelse av våre religiøs-etiske anlegg.

GUDS ORD EIER OSS.
Nei, det er et ord hvori Gud selv personlig kommer oss i møte og anroper oss. Gud utleverer seg i sitt ord bare på den måten at Han ved dette ord utleverer oss til seg. Vi får aldri ordet til egen disposisjon, så vi siden eier det og forføyer over det. Vi eier aldri ordet, men det vil eie oss.

ORDET
Når Gud åpenbarer sitt ord, kommer Han selv og beslaglegger oss som sin eiendom. Ved dette ordet gir han oss Jesus Kristus i vold. Guds ord, slik Bibelen bevitner det, er et levende og kraftig ord. Det er en guddommelig handling og tildragelse, et dynamisk innbrudd av gudsrikets krefter i historien og i det enkelte menneskes liv. Guds ord omstyrter og bryter ned tankebygninger og motstand mot sannheten i Kristus hos mennesker.

Deretter reiser det dem opp og gjør dem levende til en helt ny eksistens i den nye livsvirkelighet som heter Jesu Kristi rike. Siden er vi ved der samme ord fanget inn til å gå omvendelsens, troens og lydighetens vei i Kristi følge.

UTLEVERT
Den som ved Bibelens ord er blitt utlevert til Guds herredømme i Jesus Kristus, er siden gjennom hele sitt liv Bibelens fange. Han eller hun lever siden med indre visshet om Bibelens guddommelighet. Å være Bibelens fange og Guds fange er en og samme sak. Gjennom Bibelen har Gud møtt oss. Gjennom Bibelen utøver han sitt herrevelde i vårt liv. Vi er ikke gitt Gud mere i vold enn vi er gitt Bibelen i vold. Vi har ikke mere gudsfrykt enn vi frykter for Guds ord.
Vi har ikke mere kjærlighet til Gud enn vi elsker Guds ord. I sitt ord er Gud personlig til stede. Der bor Han. Der møter Han oss. Mennesket lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Matt 4,4. «Troen lever mellom bokstavene i Guds ord.» (Luther)

HVORDAN SKJER DETTE?
Hvordan går det til at Gud åpenbarer sitt ord for oss, så det blir et virkekraftig ord i vårt liv og autoritet for oss? Det er et under, som Gud selv er under.

Bibelen er Guds ord også før den blir det for oss. Men det er Den Hellige Ands oppgave å tale Guds ord inn i våre hjerter, så vi hører Guds personlige tiltale i ordet.

Gud åpenbarer sitt ord på flere måter, men det skjer særlig under lesningen eller hørelsen av det. Guds ord kan bli et virksomt ord i vårt liv når vi leser Bibelen. Som skrift er den ikke et dødt ord eller død bokstav. Guds levende gjørende Ånd er jo innblåst i de hellige skrifter, 2Tim 3,16.

Men som oftest blir Guds ord levende i det hus eller rom der det forkynnes. Guds ord vil helst opp på prekestolen. Det er Åndens sverd i forlikelsens tjeneste som skjer ved forkynnelsen.

PÅ KNE FOR GUD
Bibelen har innenfor sine permer et profetisk-apostolisk budskap som er mektig til å frelse oss. Ved Guds ords forkynnelse toger Kristus selv inn i forsamlingen. Når Guds ord trer i funksjon, skjer det stadig at det tvinger nye mennesker på kne, slik at de faller på sitt ansikt og bekjenner: «Gud er sannelig blant dere l» 1 Kor 14,25. At Guds rike på denne måte bryter inn ved forkynnelsen av Guds ord, er et stykke frelseshistorie.

Erling Utnem (1920-2006), biskop i Agder 1973-1983. (Uvisst når bildet er tatt.)
Erling Utnem (1920-2006), biskop i Agder 1973-1983. (Uvisst når bildet er tatt.)

 

 

Erling Utnem

 

1920-2006.