HIMMELENS TELEFONNUMRE!


Bibel 16
Les mer

Himmelens nødtelefon:
Kall på meg på nødens dag, og Jeg Skal utfri deg!
(Salme 50;15)

Når mennesker svikter deg: Salme 27.
Når du har syndet: Salme 51.
Når du er i fare: Salme 91.
Når du er nedstemt: Salme 34.
Når Gud synes være langt borte: Salme 139.
Når du føler deg ensom: Salme 23.
Angst – nevrose: Rom. 8,15.
Gud svarer på bønn: Salme 20. Matt. 7.
Når du har glemt Guds godhet: Salme 103.
Når du blir bitter eller kritisk: 1. Kor. 13.
Når du taper målet av syne: Salme 73.
Er lommeboka tom: Salme 37.
Er du mistrøstig med hensyn til din gjerning: Salme 126.

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker, dem han har kalt etter sin frie vilje.» (Rom.8,28.)

leser-bibelen-1

Les som det står!
Tro som det står!
Gjør som det står!
Så får du det som det står!

Liljekonvall 2

10 PUNKTER TIL ET SUNT BIBELSYN.
Les mer

 

1.
Bibelen er et åpenbaringsord:
«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.»  (Rom.1,16-17.)
«Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene.  Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.  Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.»  (Heb.1,1-3.) Se også 1.Kor.2,9.
2.
Bibelen er formidlet gjennom mennesker ved Den Hellige Ånd.
Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,  så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Tim.3,15-17.)

«For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud». (2. Pet.1,21.)
3.
Guddommelig og menneskelig.Guddommelig og menneskelig i Skriften forholder seg til hverandre som guddommelig og menneskelig hos Jesus Kristus: fullt og helt menneskelig og fullt og helt guddommelig, likevel forent og ikke til å oppløse.
 4.
Bibelens intensjon er frelse og liv.
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. (1.Joh.5,13.) Se også over på 2. Tim.3,15f.
5.
Jesus er sentrum i Bibelen.
Bibelen har Jesus Kristus som sentrum, han er Ordet i ordene:
«Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.» (Joh.5,39.)
«Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!  Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»  Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.» (Luk.24,25-27.) Se også Joh.1,1.
6.
Skriftens enhet.
Jesus er nøkkelen til Skriftens enhet; «Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!« (Joh.5,39.) Se også over på Luk.24.25-27) Se også Matt.1,2ff. Luk.1,32f.  2. Kor.1,20.
7.
Gudommelig autoritet.
Skriften har guddommelig autoritet innefor de områder som tilsvarer dens intensjon;
«Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.»  (Luk. 10,16.)
 Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. (1.Tess.2,13.) Se også over på 2. Tim.3,15-17.
8.
Fortolkning.
Skriften må være sin egen fortolker; de klare ord er tolkning til de ord som synes mindre klare.
9.
Ingen motsetning.
GT og NT står ikke i motsetning til hverandre, men representerer to epoker i frelseshistorien.Kommentarer 0
 10.
Løfter og oppfyllelse.
GT og NT står til hverandre som løfte og oppfyllelse:
«For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.»
Kor.1, Jfr. Matteus, flere steder ”dette skjedde for det skulle oppfylles som er talt gjennom profetene – – – -”
Personer og begivenheter i GT peker fram mot større personer og begivenheter i NT. (”typologi”)
Svein Granerud. Rolf Ingvar Ruud.