BIBELTROSKAP I NORMISJON

 I Normisjon vil vi bygge vår forkynnelse og veiledning på Guds ord slik vi møter det i Bibelen, og da er det noen hovedsaker som er viktige: 

  1. Vi tror at Bibelen er Guds åpenbaringsord. Det betyr at Bibelens skrifter er Guds ord til oss, samtidig som de er skrevet av forskjellige mennesker til forskjellige tider. Vi har intet grunnlag for å skille mellom Guds ord og menneskeord i Bibelen. Likesom Jesus er sann Gud og sant menneske i en person, er Bibelen en bok med ett budskap, selv om den er blitt til i samvirke mellom menneskers aktivitet og Guds ledelse.

 

  1. Vi holder fast at Jesu ord og apostlenes ord har samme autoritet. Når Jesus sender ut apostlene, sier han: «Den som hører dere, hører meg»(Luk 10,16). Paulus roser tessalonikerne. Da de hørte hans forkynnelse, tok de imot det «ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er» (1 Tess 2,13). Å lese inn spenninger eller motsetninger mellom Jesu forkynnelse i evangeliene og apostlenes undervisning idet øvrige Nye Testamentet, er i strid med Bibelens eget vitnesbyrd.

 

  1. Heller ikke mellom Det gamle og Det nye testamentet er det motsetninger. Det gamle testamentet var Jesus Bibel, og Paulus skriver i 1 Tim 3,16 at Skriftene (= GT) er inngitt/inspirert av Gud.
    eks. er GT’s forskrifter for israelsfolkets gudstjeneste og ofringer, ikke forskrifter for den kristne menighet. Disse avsnittene er likevel fortsatt Guds ord til oss, ved at de peker fram mot Jesus. Han ble ofret en gang for alle.
    Og Jesus bekrefter at også GT’s hovedbudskap er å peke på ham (Joh 5,39; Luk 24,27)

 

  1. Den Kristne kirke har ingen annen grunnvoll å bygge på enn Guds ord. Guds ord er for kirken den eneste autoritet i det som har med lære og liv i menigheten å gjøre. Vi gjør våre erfaringer og har vår opplevelse av virkeligheten med oss i møte med Skriften. Men våre erfaringer skal ikke overprøve Bibelens ord. Derimot er de til hjelp for oss når vi skal anvende bibelordet i møte med mennesker og livets utfordringer.

 

  1. Vi holder fast Bibelens lære om at kjærligheten og Guds bud hører sammen. Guds bud er nettopp gitt for å gi kjærligheten innhold og grenser. Jesus sier: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet» (Joh 15,10). Kjærlighetens apostel sier: «Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er om vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud» (1 Joh 5,2f). Jesus viser dette i praksis når han sier til kvinnen som var grepet i hor: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av» (Joh 8,11).

 

 

 

 

 

 

Svein Granerud